Regulamin platformy internetowej Meetbook

 

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

MEETBOOK

 

Użytkownicy! W wasze ręce oddajemy platformę internetową meetbook, która jest jednym z narzędzi świadczonej przez nas usługi meetbook. Aby wyjaśnić wam działanie Platformy Internetowej i zawieranie za jej pośrednictwem umów o świadczenie usług publikujemy Regulamin Platformy Internetowej meetbook, znajdującej się pod adresem domenowym https://meetbook.app/, zwany dalej „Regulaminem”. W niniejszym Regulaminie znajdziecie informację na temat zasad składania Zamówień, zasad płatności i dostawy czy składania reklamacji oraz odstąpienia od umowy.

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§1

[SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE]

W Regulaminie użyliśmy poniższych terminów, które należy rozumieć w następujący sposób:

 • Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Platformy Internetowej office@meetbook.app
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Platformy Internetowej oraz zawierająca umowy świadczenia Usług z Usługodawcą.
 • Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Platformy Internetowej, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 • Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia na łamach Platformy Internetowej, zawierająca określoną informację.
 • Platforma Internetowa – strona internetowa prowadzona przez LFA, na łamach której Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą zawierać umowy o świadczenie Usług znajdujących się w ofercie LFA.
 • Usługodawca/LFA – usługodawca i właściciel Platformy Internetowej tj. spółka Large Format Application Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-013) przy ul. Staromiejskiej 6/10D, NIP 643-16-17-257, Regon 276 955 908, KRS 0000036400
 • Umowa świadczenia Usług – umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy opublikowanej w ramach Platformy Internetowej.
 • Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na świadczeniu przez LFA wybranych przez Klienta usług programistycznych.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia Usług, w którym Klient określa jej szczegóły.

 

§2

[POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, który korzysta z funkcjonalności Platformy Internetowej jest Usługodawca.
 • W załączniku nr 1 do Regulaminu Usługodawca przygotował dla Klientów przystępne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 • Usługodawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Usług, wyrażając je w złotych polskich brutto dla poszczególnej Usługi.
 • Kliknięcie przez Klienta przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 • W celu prawidłowego korzystania z Platformy Internetowej, składania zamówień na znajdujące się w ofercie Usługi oraz w celu zawierania Umów o świadczenie Usług niezbędne są:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  3. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,
  4. włączona obsługa plików cookies.

 

§3

[ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG]

 

 • Zawarcie Umowy świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy Internetowej odbywa się w 3 etapach.
 • Pierwszym etapem jest wybór przez Klienta określonej Usługi z oferty Usługodawcy opublikowanej w ramach stron i podstron Platformy Internetowej. Wybór Usługi następuje poprzez klikniecie w przycisk SPRAWDŹ znajdujący się pod opisem poszczególnej Usługi a następnie klikniecie w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.
 • Drugim etapem jest weryfikacja Zamówienia w Koszyku. Po kliknięciu w przycisk DODAJ DO KOSZYKA wybrana Usługa przenoszona jest do Koszyka, po czym Klient ma możliwość finalizacji Zamówienia. Aby dokonać finalizacji Zamówienia na łamach Platformy Internetowej wystarczy kliknąć w ikonę Koszyka widoczną w prawym górnym rogu a następnie przycisk ZAMÓW.
 • Trzecim etapem jest finalizacja Zamówienia. Po kliknięciu w przycisk ZAMÓW uruchamiany jest interaktywny formularz Zamówienia. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza poprzez wprowadzenie wymaganych przez ten formularz danych oraz złożenie wymaganych oraz fakultatywnych oświadczeń woli.
 • Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia i zawarcie Umowy świadczenia Usług następuje poprzez kliknięcie przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Jest to jednocześnie moment przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, co potwierdzane jest specjalnym Powiadomieniem, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy świadczenia Usług na odległość.

 

§4

[PŁATNOŚCI I DOSTAWA]

 • Płatność za zakupione Usługi może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatności przelewem bankowym na konto Usługodawcy z wykorzystaniem systemu rachunku bankowego Klienta;
  2. Płatności przelewem bankowym na konto Usługodawcy za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.pl;
  3. Płatności przelewem bankowym na konto Usługodawcy za pośrednictwem operatora płatności PayPal;
 • Dostawa zakupionych Usług jest realizowana za pośrednictwem przesyłki elektronicznej. Rzetelne wskazanie danych Klienta jest szczególnie istotne dla możliwości zawarcia Umowy o świadczenia Usług i samego świadczenia Usług.

 

§5

[REKLAMACJE]

 • Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady. Usługodawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Platformy Internetowej.
 • Przed złożeniem reklamacji Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub kontakt za pomocą wiadomości elektronicznej z Usługodawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
 • Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
 • Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§6

[PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 • Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy oprawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Podczas składania zamówienia na Usługi celem natychmiastowej realizacji Usługodawca umożliwia złożenia wyżej wskazanego oświadczenia woli przez Użytkownika.
 • W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupioną Publikacją oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Publikacji.
 • Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Platformy Internetowej.
 • Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy cena Usługi zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

 

§7

[OCHRONA PRAW AUTORSKICH]

 • Platforma Internetowa, oferowane za jej pośrednictwem Usługi oraz wszelkie materiały opublikowane na łamach Platformy Internetowej są unikalne. Układ treści zawarty na stronie internetowej Platformy Internetowej jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 • Wszelkie Publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Platformie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Platformie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 • Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Platformie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§8

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Usługodawcę oraz Klienta, Umowy świadczenia Usług.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 marca 2021 roku do odwołania.