Regulamin i polityka prywatności Aplikacji meetbook

 

 

REGULAMIN APLIKACJI ORAZ SYSTEMU OBSŁUGI MEETBOOK

Szanowni Użytkownicy, prezentujemy Państwu Regulamin Korzystania z Aplikacji oraz systemu obsługi Meetbook, zwany dalej „Regulaminem”. W jego ramach mogą Państwo skorzystać z usług programistycznych świadczonych przez Usługodawcę polegających na udostępnianiu narzędzia służącego do obsługi optymalizacji procesu związanego z organizacją spotkań międzyludzkich.

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu.

 

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Regulamin Korzystania z Aplikacji oraz systemu obsługi meetbook zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Aplikacji, zasady świadczenia Usług przez LFAPP, zasady odpowiedzialności Stron, zasady reklamacji Usług, zasady ochrony praw własności intelektualnej oraz zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
 1. Serwis internetowy jest serwisem świadczącym usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. narzędzia służącego do korzystania usług programistycznych świadczonych przez Usługodawcę polegających optymalizacji procesu związanego z organizacją spotkań międzyludzkich.
 1. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
 1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Usługodawcy office@meetbook.app
 3. Aplikacja – aplikacja kompatybilna z systemem Android lub iOS za pomocą którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
 4. Konto Użytkownika – przestrzeń Aplikacji oraz systemu dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Klienta w ramach infrastruktury teleinformatycznej Usługodawcy za pomocą, której Klient ma możliwość korzystania z Usługi i jej zarządzanie.
 5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z meetbook.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług w ramach Aplikacji oraz jej systemu.
 7. Usługa/meetbook – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta polegająca na udostępnianiu na rzecz Klientów infrastruktury teleinformatycznej.
 8. Usługodawca/LFAPP – podmiot świadczący Usługi w ramach Aplikacji oraz jej systemu tj. Large Format Application Sp. z o.o., Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice, NIP 643-16-17-257, Regon 276 955 908, KRS 0000036400.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Aplikacji oraz jej systemu jest Usługodawca.
 2. Momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy LFAPP, a Użytkownikiem jest moment kliknięcia w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ widoczny w panelu wpisywania kodu SMS, odpowiadający oświadczeniu woli Użytkownika związania się umową o świadczenie Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W celu korzystania z Aplikacji i tym samym Usług niezbędne są urządzenie końcowe umożliwiające zainstalowanie aplikacji, pracujące pod kontrolą systemu Android (w wersjach od 4.4) lub iOS (w wersjach od 8.0) z dostępem do sieci Internet i/lub GSM oraz aktywny numer telefonu komórkowego.
 4. Usługodawca informuje, że Aplikacja do prawidłowego działania wymaga, aby urządzenie końcowe umożliwiało jej w określonych sytuacjach dostęp do sieci Internet, pamięci urządzenia, aparatu, zdjęć oraz listy kontaktów.
 5. W załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu została dla Użytkownika udostępniona Polityka Prywatności, w której Użytkownik może znaleźć informację między innymi na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Usługodawcę.

§ 2

[REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA]

 1. W ramach funkcjonalności Aplikacji Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta Użytkownika służącego obsłudze i korzystaniu z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Rejestracja w Aplikacji rozpoczyna się od pobrania na urządzenie końcowe Aplikacji udostępnionej przez LFAPP o nazwie meetbook.
 3. Aplikację można pobrać za pośrednictwem sklepu Google Play w przypadku urządzenia końcowego z systemem Android oraz za pośrednictwem sklepu App Store w przypadku urządzenia końcowego z systemem iOS.
 4. Po dokonaniu instalacji aplikacji na urządzeniu końcowym należy ją uruchomić. Aplikacja po uruchomieniu kieruje Użytkownika do panelu z powitaniem, gdzie Użytkownik celem kontynuowania rejestracji akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności klikając następnie w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ.
 5. Usługodawca dba o prywatność Użytkowników oraz minimalizację w zakresie przetwarzania danych osobowych. Formularz rejestracji został maksymalnie uproszczony i celem rejestracji Usługodawca wymaga wprowadzenia jedynie numeru telefonu Użytkownika stanowiącego login oraz hasło.
 6. Zakończenie procedury rejestracji następuje poprzez potwierdzenie wprowadzonego numeru telefonu. Użytkownik w tym celu otrzymuje od Usługodawcy unikalny kod weryfikujący SMS, który należy wprowadzić w panelu Aplikacji klikając następnie opcję ZAREJESTRUJ SIĘ.

 

§ 3

[ŚWIADCZENIE USŁUG I ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

 1. LFAPP w ramach działania Aplikacji i systemu świadczy Usługi na rzecz Klientów.
 2. W ramach Konta Użytkownika Klient ma możliwość umawiania, zarządzania i obsługi spotkań.
 3. Aktywacja opcji organizacji spotkań międzyludzkich następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w aplikacji, w zakładce ustawienia swoich danych osobowych takich jak: IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA FIRMY, REPREZENTOWANA BRANŻA oraz kliknięcie przycisku Zapisz.
 4. Organizacja spotkania za pośrednictwem meetbook jest bardzo prosta. Wystarczy kliknąć przycisk z PLUSEM widoczny w dolnej części ekranu urządzenia, aby uruchomić interaktywny panel spotkania. W ramach tego panelu Użytkownik wprowadza między innymi typ spotkania, temat spotkania, zaprosić do spotkania wskazanych uczestników, ustawić datę oraz godzinę spotkania, wskazać miejsce spotkania z opcją rezerwacji stolika, jak również ustawić dodatkowe przypomnienie o spotkaniu. Kliknięcie w przycisk STWÓRZ SPOTKANIE powoduje uruchomienie Usługi.
 5. LFAPP zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości w działaniu Aplikacji/systemu oraz niezwłocznej naprawy wszelkich błędów i usterek nie mniej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika powstałe w wyniku korzystania z meetbook w szczególności:
  1. czasowy brak dostępu do Usługi wywołany działaniem siły wyższej, koniecznością konserwacji, problemami technicznymi, problemami w działaniu sieci Internet lub problemami ze sprzętem po stronie Użytkownika,
  2. straty wywołane udostępnieniem przez Użytkownika swoich danych osobom nieupoważnionym,
  3. działanie osób trzecich;  
 6. Zabrania się korzystania z Aplikacji/systemu przez Użytkownika w jakiejkolwiek formie niezgodnie z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 7. LFAPP zastrzega, że korzystanie z Usług w ramach Aplikacji/systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.

 

§4

[PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ LICENCJA]

 1. Układ treści/grafik zawartych w Aplikacji jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, kod aplikacji i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa własności przemysłowej.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują w Aplikacji podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych w Aplikacji Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych w Aplikacji za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 5. Z chwilą instalacji Aplikacji LFAPP udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Udzielona licencja jest nieprzenaszalna oraz nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 6. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.
 7. Użytkownik w ramach licencji nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w jakikolwiek inny sposób niż wymagany celem korzystania z Usług lub jej tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian.

 

§ 5

[ZASADY BEZPIECZEŃSTWA]

 1. Klient jest zobowiązany korzystać z Usług LFAPP za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient jest zobowiązany do logowania oraz wykonywania dyspozycji za pośrednictwem Aplikacji z użyciem indywidualnych dla siebie danych uwierzytelniających.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Aplikacji oraz nieudostępniania i nieujawniania innym osobom indywidualnych danych uwierzytelniających.
 4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia indywidualnych danych uwierzytelniających lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją bądź nieuprawnionego dostępu do Usług.
 5. LFAPP zastrzega sobie prawo do zablokowania w całości lub części dostępu do Usług z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem dostępu do tych usług lub w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia dostępu do Aplikacji.

 

§ 6

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć zawieranej przez Usługodawcę oraz Użytkownika, umowy o świadczenie Usług.
 3. Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod linkiem https://meetbook.app/webpage/regulamin-i-polityka-prywatnosci-aplikacji-meetbook.html. Użytkownik ma możliwość utrwalenia treści regulaminu poprzez jego pobranie w formie pliku zapisanego w formacie pdf.
 4. Usługodawca udostępnia wsparcie techniczne dla Usługi oraz Aplikacji, które można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem office@meetbook.app od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO

REGULAMINU APLIKACJI ORAZ SYSTEMU

OBSŁUGI MEETBOOK

- POLITYKA PRYWATNOŚCI -

 

§ 1

[ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w ramach Aplikacji oraz systemu jest spółka LARGE FORMAT APPLICATION Sp. z o.o., ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice, NIP 643-16-17-257, Regon 276 955 908, KRS 0000036400, adres email: office@meetbook.app
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Aplikacji mogą być wykorzystywane w celu:
  1. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Klienta z Administratorem Danych Osobowych umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. oferowania Użytkownikom produktów i usług LFAPP bezpośrednio, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie zgody Użytkownika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, którą są niezbędne dla realizacji Usług. Są to następujące kategorie danych:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne Klienta;
  2.  dane telefonu kontaktowego do Klienta;
  3. wprowadzone przez Klienta dane podmiotów z którymi organizuje spotkanie,
  4. dane na temat spotkań organizowanych przez Klientów.
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
  3. podmiotom, z którymi Klient chce zorganizować spotkanie w ramach zaproszenia SMS;
 6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na jego rzecz Usług, a także po upływie tego terminu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  2. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 8. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości świadczenia Usług na rzecz Klienta lub ograniczeniem funkcjonalności Aplikacji oraz w określonych przypadkach brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 

§ 2

[UPRAWNIENIA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA]

 1. Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy prawa polskiego.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientowi przysługuje prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

     d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

     e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

     f. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

     g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

     h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

     3. W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień Klient jest proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

 

§ 3

[ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH]

 1. Podczas korzystania z Aplikacji niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
 • adres IP;
 • system operacyjny urządzenia końcowego
 • logi systemowe;

     2. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • numer telefonu Klienta;
 • branża wskazana przez Klienta;
 • ewentualne dane wizerunku Klienta;

 

§ 4

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: office@meetbook.app